Mediation

Vanuit WZW worden voor de aangesloten leden mediators beschikbaar gesteld tegen een aantrekkelijk tarief. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen die in conflict zijn zelf tot een gezamenlijke oplossing komen onder begeleiding van een mediator.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen die in conflict zijn zelf tot een gezamenlijke oplossing komen onder begeleiding van een mediator. Een mediator neemt dus zelf geen beslissing over de conflictkwestie. In tegenstelling tot bij voorbeeld rechtspraak en arbitrage waarbij een onafhankelijke derde een beslissing neemt om het conflict op te lossen. Over het algemeen is er sprake van vastgelopen communicatie- en interactiepatronen waardoor partijen er zonder externe begeleiding niet meer uitkomen. De mediator spant zich in om partijen weer op een constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen en vanuit gezamenlijke belangen tot een oplossing te komen. Daarbij kan de mediator diverse interventietechnieken inzetten.

In welke situaties kan de mediator ingehuurd worden?

In arbeidssituaties kunnen zich verschillende soorten conflicten voordoen op verschillende niveaus van de organisatie. Een aantal voorbeelden: conflicten tussen medewerkers, tussen een medewerker en een leidinggevende en/of werkgever, binnen teams van medewerkers of managers, binnen een maatschap, tussen medewerkers uit verschillende organisatie onderdelen. Kenmerkend voor al deze conflicten is dat de onderlinge samenwerking verslechterd, de productiviteit afneemt en/of verzuim of vertrek van medewerkers tot gevolg heeft. En onder dit alles heeft uiteraard ook de kwaliteit van dienstverlening te leiden.

Hoe verloopt een mediation?

In het algemeen neemt één van de conflictpartijen contact op met een mediator en vindt een intake plaats met beide partijen. Tijdens de intake zal de mediator beoordelen of het conflict geschikt is voor mediation maar ook of partijen gemotiveerd zijn om hun conflict via mediation op te lossen. De afspraken tussen partijen en de mediator worden in een mediation overeenkomst vastgelegd. Wat minimaal geregeld moet worden zijn afspraken omtrent vertrouwelijkheid en vrijwillige deelname aan de mediation en de wijze en inhoud van terugrapportage aan de opdrachtgever indien deze niet zelf partij is. Wanneer de opdrachtgever niet zelf partij is, wordt een aparte overeenkomst met de opdrachtgever afgesloten (overeenkomst van opdracht). Hierin worden afspraken over het tarief gemaakt en de wijze en inhoud van de terugkoppeling over het verloop van de mediation. Op inhoud wordt door de mediator geen informatie aan de opdrachtgever verstrekt.

Wanneer zowel de mediator alsook de partijen van start willen gaan met de mediation, volgt er een aantal sessies. Gemiddeld wordt uitgegaan van drie tot vier bijeenkomsten. Bij een succesvolle mediation wordt het traject afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (let op: hier wordt een bredere definitie van vaststellingsovereenkomst gebruikt dan de overeenkomst die vaak wordt gebruikt bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst) of een lijst met afspraken. Bij een niet succesvolle mediation wordt het traject afgesloten met een beëindigingsbericht waarin vermeld wordt dat de mediation wordt beëindigd en op welke punten er eventueel wel overeenstemming is bereikt.

Welke mediators zijn er beschikbaar?

Binnen de groep van mediators die vanuit WZW aangeboden worden, is een onderscheid aan te brengen tussen de gecertificeerde en de geregistreerde mediators. Een gecertificeerde mediator heeft de opleiding tot mediator succesvol afgerond. Wanneer de gecertificeerde mediator ook het theorie examen en het assessment succesvol heeft afgerond, is deze mediator een geregistreerd mediator. Registratie vindt plaats in het register van de Mediation federatie Nederland (MfN). Het MfN draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de beroepsgroep van mediators door het stellen van kwaliteitseisen, collegiale intervisie en visitatie en klacht- en tuchtrecht waar een geregistreerd mediator aan onderworpen is. Sommige mediators hebben daar bovenop nog de specialisatie arbeidsmediation gevolgd en succesvol afgerond.

Wat te doen wanneer u gebruik wilt maken van een WZW mediator?

Op de website van WZW staan de mediators vermeld die vanuit WZW aangeboden worden. Alle mediators zijn werkzaam of werkzaam geweest bij één van de aangesloten leden van WZW. Over iedere mediator vindt u informatie over de achtergrond en werkervaring. Tevens wordt vermeld of de mediator gecertificeerd of MfN geregistreerd is en welk uurtarief gehanteerd wordt. Richtlijn hierbij is dat een gecertificeerd mediator € 100 exclusief BTW per uur bedraagt en een MfN geregistreerd mediator € 125 exclusief BTW per uur. In deze uurtarieven is een afdracht van 10% van het uurtarief exclusief BTW aan WZW verdisconteerd. U kunt zelf contact opnemen met de mediator van uw keuze. Op basis van het intakegesprek dat iedere mediator zal houden, kunt u besluiten of u betreffende mediator in wilt huren. Ook de mediator zal op basis van het intakegesprek besluiten of hij/zij voor u de geschikte mediator is.

Je naam
Organisatie
Je e-mail
Telefoonnummer
Kies een ontvanger
Onderwerp
Je bericht

alle velden zijn verplicht

Share This